Skrab deňiz duzunyň gysgajyk häsiýetnamasy we ulanylyşy

Skrab deňiz duzunyň gysgajyk häsiýetnamasy we ulanylyşy

30.00тмт.
Stok ýagdaýy: Stokda bar
Görlen 962 gezek

Harydyň beýany

Agramy: 250 g we 500 g 

Düzümi: Deňiz duzy, wazelin ýagy, fenoksietanol, metilparaben, etilaraben, efir ýagy, gliserin, aloýyn ekstrakty, künji ýagy.

Skrab (inlis sozünden "Scrub" – sürtmek, gazamak, arassalamak) öz düzuminde ýumşadyjy we ýörite bölejikleri saklaýar. Skrab – kosmetiki serişde bolup, ol derini çuň arassalamak we piling üçin ulanylýar. 

Skrabyň täsiri: Skrabyň düzümindäki owunjak bölejikler derini,gyrmaga kömek edýär, arassalaýar we ölen öýjükleri aýyryar. ýumşadyjy täsiri netijesinde derini sypjyrylmadan goraýar, köplenç sowuklama garşy gowy täsir edýär. Netijede deriniň gan aylanşygy, kislorod alyş-çalşygy gowylaşýar, deri tekiz we tämiz bolýar.

Ulanyş ýygylygy: 0l deriniň görnüşine bagly. Eger deri gurak bolsa, skrab 10-12 günden bir gezek ulanylyar, sebäbi skrab ýygy-ýygydan ulanylsa epidermisi guradýar. Ýagly derini 3-4 günde birgezek arassalamak maslahat berilýär, kadaly deride hepdede 1 gezek ulanmak maslahat berilýär.

Eger deri gyjyndyrylan bolsa, skrab ulanmak maslahat berilmeýär, sebäbi deriniň beter sowuklamasynyň döremegi mümkin. ýüzüňi arassalamak kosmetologiýa ynanylsa oňaýly bolar. Bulardan başga-da deride sypjyrylma, ýanyklar, dermatitin ýiti görnüşi, psoriaz bar bolsa skraby ulanmaklyk maslahat berilmeýär.

Skrabyň ulanyş düzgüni:

  1. Ýüzüň derisi üçin skrab ýatmazdan öň ulanylsa has gowy. Ýüzüňi kosmetiki serişdelerden arassalap, skraby çyg derä aýlowly hereketler bilen owkalap 1-2 minutlap çalmaly. Aýlowly hereket maňlaýyn ortasyndan çekgä, eňegiň ortasyndan gulaklaryň ýumşaklygyna tarap edilmeli. Gözleriň töweregini piling bilen arassalamaly däl. Soň ýyly suw bilen ýuwmaly we iýmitlendiriji krem çalmaly.
  2. Eger-de deride birnäçe minutdan aýrylmaýan gyzarma dörese, onda bu skrabyň size ýaramaýandygyny aňladýar.              
  3. Bedeniň derisi üçin skrab, köplenç, hammamdan ýa-da wannadan soň ulanylsa has gowy hasaplanýar. Skraby ulanandan soň bedene ýumşadyjy melhemleri çalmaly.                    

Gaplama gornüşi: polipropilen gutuda.                    

Saklanyş şerti: Gury, salkyn we 0-25"C dereje aralygynda, ýylylyk çeşmesinden uzakda, öz gabynda saklamaly.

Ulanma möhleti: 12 aý.

Syn ýazyň

Bellik: HTML bellik goldanok! Adaty teksti ulanyň.
    Ýaman           Gowy
Size Chart
Skrab deňiz duzunyň gysgajyk häsiýetnamasy we ulanylyşy

Skrab deňiz duzunyň gysgajyk häsiýetnamasy we ulanylyşy

30.00тмт.