"Steriderm"

STERIDERM zyýansyzlandyryjy serişdesini ulanmak boýunça gözükdirijisi
Zyýansyzlandyryjy erginler

Önüm barada


Umumy düzgünler

Ulanmaga taýýar,  gök reňkli, spirtiň mahsus ysy bilen antiseptiki serişde. 
Öz düzüminde 70,0% propan-2-ol, 1,3-butandiol, hlorgeksidin glukonat 0.5% şeýle hem elleriň derisini ýumşadyjy goşmaça we funksional goşundylary saklaýar. 

Serişde 50,100,500 we 1000 ml polietilen gaplarda goýberilýär.

Serişdäniň ulanyş möhleti onuň öndürijiniň açylmadyk gabynda saklanylan şertinde taýýarlanylan gününden 2 ýyldan ybarat.Serişdäniň gaplanylan gabynyň gapagynyň açylan kadaly ýagdaýynda saklanylan (gapagy jebis ýapylan,gün şöhlesinden goralan ,otag temperaturasynda,ergin dikligine saklanylan) 30 gün saklamaly.

Serişde grampoložitel we gramotrisatel bakteriýalaryň, şol sanda hassahananyň içinde döreýän döredijileriň, inçekesel mikobakteriýalarynyň häsiýetlerine eýedir. 

Mikroblara garşy uzaldylan täsiri 3 sagadyň dowamynda saklanýar. 

Serişde şu aşakdakylar üçin niýetlenilýär: