Deňiz duzy, 160 gr.

Deňiz duzunyň gysgaça häsiýetnamasy we onuň ulanyşy boýunça gözükdirme Agramy: 160g Düzümi: Deňiz duzy, limon turşusy, natriýiň tetraboraty, natriý gidrokarbonaty.
Bejeriş palçygy we duzy

Önüm barada


Gadymy döwürlerden bäri  deňiz wannasynyň bejeriş aýratynlyklary mälimdir, şol sebäpli lukmanlar köp kesellerde syrkawlara deňiz suwuna düşmek hem-de deňiz howasyndan dem almak üçin deňize gitmegi maslahat beripdirler. Deňiz duzy öz düzümi boýunça mineral maddalara diýseň baýdyr , onuň düzüminde adam bedenine oňaýly täsir edýän makro- we mikroelementler bardyr, şeýle-de deňiz suwunyň düzüminde 3%-e çenlieremeýän galyndy bolýar, bu galyndy deňiz läbiginden we kosmetologiki taýdan işjeň maddalardan – biostimulýatorlardan ybaratdyr.

Aýratynlyklary: Deňiz duzy dikeldiş, gurplandyryş häsiýetine eýe bolan ajaýyp serişdedir hem-de allergiýa garşy, rahatlandyryjy, bedeniň gowşaşmagyna getirýän täsirlere eýedir.  Gormonal çalşygyň kadaly geçmegine, süňk dokumalarynyň döremegine, immunitetiň berkemegine ýardam edýär, ganyň uýamaklygyny, ýaralaryň bitmegini gowulandyrýar, deňiz duzunyň ingridientleri nerw uçlaryna işjeňlik bilen täsir edýär, sellýulitiň döremeginiň garşysyna göreşýär, derini ýumşadýar we arassalaýar, onuň berkligini we çeýeligini dikeldýär hem-de ýaşardýan täsire eýedir. Deňiz duzlaryna tebigy ösümlik we mineral goşundylarynyň goşulmagy (hwoýalar, waleriana, ewkalipt, şalfeý (bidenek), bişofit, ýoduň kaliýi we bromuň kaliýi we beýlekiler) olaryň peýdalylygyny ep-esli güýçlendirýär.

Görkezijiler:

Duz wannasyny haçan kabul etmek bolmaýar:

Wannany nähili kabul etmeli:

Ulanyş möçberleri:

Önümiň görnüşi: 160 g №1 ýa-da №4  köpürjikleýän gerdejikler.

Saklanyş şertleri: Gury, sowuk, gün şöhlesinden goralan ýerde, ýylylyk çeşmesinden daşda saklamalydyr.