"Peroksiderm"

Serişde dury, reňksiz özüboluşly ysly, ulanmaga taýýar suwuklyk bolup durýar, düzüminde 3% wodorodyň perekisini, gorag serişdelerini saklaýar.
Zyýansyzlandyryjy erginler

Önüm barada


Umumy düzgünler

Serişde dury, reňksiz özüboluşly  ysly, ulanmaga taýýar suwuklyk bolup durýar, düzüminde 3% wodorodyň perekisini, gorag serişdelerini saklaýar.

Serişde göwrümi 100 ml. 250 ml, 1000 ml polietilen flakonlarda goýberilýär.

Ulanyş möhleti – öndürijiniň açylmadyk gabynda taýýarlanylan gününden 2 ýyl, açylan gapda (agzy jebis ýapylan) – 75 gün, işçi erginleri – 1 gije-gündiz.

Serişde bakteriaýalara, şol sanda aýratyn howply ýokanç keselleri döredijilere – gyrgyna, mergä, sap, melioidoz, tulýaremiýa garşy antimikrob işjeňligine eýelik edýär.

Niýetlenilýär:

Serişdä ýuwujylyk häsiýetini bermek üçin 5 g/litr mukdarda sintetiki ýuwujy serişdelerini goşmak bolýar.

Antiseptiki arassalaýyşda serişdäni ulanmak

Stomatologiýada we otolaringologiýada agyz we burun-bokurdak boşluklaryny suw bilen 1:1 gatnaşykda garyşdyryp ulanyp bolýar, agyz boşlugyny çaýkamak üçin ergin hökmünde hem ulanylyp bolýar.

Gulakda döreýän kükürdi aýyrmak üçin erginiň 1 bölegi we arassalanan suwuň ½ bölegi gatnaşygynda damja görnüşinde ulanylýar.