Sanjym plastyry

Ulanmaga görkezmeleri: Sanjym edilen ýere goýulýar,gan akmasyny duruzýar. Rentgen şöhlesini geçirýär
Sargy serişderi

Önüm barada


Ady: Sanjym plastyry

Düzümi: 100% pagta Ne:30/1 nah mata, sary tampon, silikonly kagyz

Goşmaça maddalar: sink oksidi, kauçuk esasly ýelimli kagyz, himiki eredijiler

Görnüşi: Sanjym plastyry

Ulanmaga görkezmeleri: Sanjym edilen ýere goýulýar,gan akmasyny duruzýar. Rentgen şöhlesini geçirýär

Garşy görkezmeleri: Ýok

Ulanyş usuly: Daşky kagyzyndan boşadyp, içki gat kagyzyny aýyryp sanjym edilen ýere ýelmeşdirmeli

Islenilmeýän täsirleri: Ýok

Saklanyş şerti: Otag temperaturasynda, günüň şöhlesinden goralýan, gury ýerde saklamaly

Ulanma möhleti: 5ýyl

Öndürijiniň ady we salgysy: ”Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy”, Daşoguz ş, Bitaraplyk şaýoly 126 jaýy.

Tel: 800(322)-26604;
faks: 800(322)-25988