Lukmançylyk maýyşgak sargysy

Ulanmaga görkezmeleri: Döwük, çykykda, ýumşak dokumalaryň ýenjilmeginde, damarlaryň warikoz giňelmelerinde, sport ugurlary we ýaralanmalary ýaly şikeslerde ulanylýar
Sargy serişderi

Önüm barada


Ady: Lukmançylyk maýyşgak sargysy
 
Düzümi: 46,94% kard görnüşli daralan ýüplük 40/1, 10,35% poliester 150 Den, 42,70% neýlon-poliester lateks

Goşmaça maddalar: ýok

Görnüşi: Maýyşgak sargy

Ulanmaga görkezmeleri: Döwük, çykykda, ýumşak dokumalaryň ýenjilmeginde, damarlaryň warikoz giňelmelerinde, sport ugurlary we ýaralanmalary ýaly şikeslerde ulanylýar

Garşy görkezmeleri: Ýok

Ulanyş usuly: Maýyşgak sargyny ele, aýaga, dyza, goşarlyga saralýar, el-aýak gutarnyklary gorizontal ýagdaýda saklap, ökjäni 90°C burça aýlamaly, sargyny el-aýak ujyndan başlap aşakdan-ýokary saramaly

Islenilmeýän täsirleri: Ýok

Saklanyş şerti: Otag temperaturasynda, günüň şöhlesinden goralýan, gury ýerde saklamaly

Ulanma möhleti: 5ýyl

Öndürijiniň ady we salgysy: ”Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy”, Daşoguz ş, Bitaraplyk şaýoly 126 jaýy.

Tel: 800(322)-26604;
faks: 800(322)-25988