Lukmançylyk hasa sargylary

Ulanmaga görkezmeleri: Ýaranyň üstüne goýlan zyýansyzlandyrylan hasa sargyny we ýapgyny ýerinde tutmak üçin,döwüklerde döwlen ýeri kesgitlemek we hereketsizligi üpjün etmek üçin, ýarany daşky täsirlerden goramak, çişmeleriň öňüni almak maksady bilen elleriň we aýaklaryň ganamagyny duruzmak üçin ulanylýar.
Sargy serişderi

Önüm barada


Ady:  Lukmançylyk hasa sargylary   

Düzümi: 100% pagta

Goşmaça maddalar: ýok

Görnüşi: Hasa sargysy

Ulanmaga görkezmeleri: Ýaranyň üstüne goýlan zyýansyzlandyrylan hasa sargyny we ýapgyny ýerinde tutmak üçin,döwüklerde döwlen ýeri kesgitlemek we hereketsizligi üpjün etmek üçin, ýarany daşky täsirlerden goramak, çişmeleriň öňüni almak maksady bilen elleriň we aýaklaryň ganamagyny duruzmak üçin ulanylýar.

Garşy görkezmeleri: Açyk ýaralarda ulanylmaýar, zyýansyzlandyrylmadyk

Ulanyş usuly: Hasa sargyny tekiz, eplenen ýerlerini ýazyp, howa geçirer ýaly 4-5 gatdan köp saramaly däl

Islenilmeýän täsirleri: Ýok

Saklanyş şerti: Otag temperaturasynda, günüň şöhlesinden goralýan, gury ýerde saklamaly

Ulanma möhleti: 5ýyl

Öndürijiniň ady we salgysy: ”Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy”, Daşoguz ş, Bitaraplyk şaýoly 126 jaýy.

Tel: 800(322)-26604       

faks: 800(322)-25988