"Seleň"

“Seleň”- sagaldyjy çaý, derman ösümliklerinden ybarat. Ýürek damar sistemasyny, nerw sistemasyny we garyn-içege traktynyň hyzmatyny kadalaşdurýar we oňatlaşdyrýar.
«Saglyk» derman kärhanasynyň önümleri

Önüm barada


Taýýarlanyş usuly: 

Seleň bir çöpjagazyny stakana goýmaly, 100ml gyzgyn gaýnak suwy üstüne dökmeli , 1-2 minut demini almana goýmaly. Günde 2-3 sapar ýyly görünüşde içmeli. Çöpjagaz stakanda köprak wagt demini alanynda çökündi döremegi ahmal.

Belleme: 
“Seleň”- sagaldyjy çaý, derman ösümliklerinden ybarat. Ýürek damar sistemasyny, nerw sistemasyny we garyn-içege traktynyň hyzmatyny kadalaşdurýar we oňatlaşdyrýar. Arterial basyşy peseldýär we rahatlandyrýar. Üsgülewüge garşy we sowuklama garşy häsiýeti görkezýär. Ýürek bulanmaklygyny aýyrýar, gurplandyrýar we işdäni açýar. 15 sany bir saparlyk çöpjagazlar, her biri 2 gr.
Düzümi: Käkilik Oty-15; Narpyzyň Ýapragy -17; Itburun miwesi- 33, Gök Çaý-35

Saklama düzgüni: gury, ýagty ýerden goranan ýerde 
Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl