S.A.Nyýazow adyndaky “Buýan” oba senagat toplumy

S.A.Niýazow adyndaky “Buýan” oba senagat toplumy; buýan köküni öndürüji, eksport ediji we buýan kökünden önüm çykaryjy Türkmenistandaky ýeke täk kärhanasydyr.
Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Magtymguly köçesiniň 25-nji jaýy

Önümleri

Ählisi
Kärhana barada

S.A.Niýazow adyndaky “Buýan” oba senagat toplumy; buýan köküni öndürüji, eksport ediji we buýan kökünden önüm çykaryjy Türkmenistandaky ýeke täk kärhanasydyr. Bu toplumyň taryhy 100 ýyldan hem geçýär. XX-nji asyryň başynda 1906-njy ýylda presleýän zawody, iňlis-amerikan firmasy “Mak-Andryus we Ko” häzirki Türkmenabat şäheriniň ýerleşýän ýerinde goýdy, we şol günden bäri Amy Derýanyň kenaryndan Buýan kökiniň toplanmagy we buýan köküniň senagat öndürüjiligi başlandy.

1967-nji ýylda buýan kökünüň goýy ekstraktyny çykarýan zawod guruldy we 2008-nji ýylda kompleksiň düzümüne buýan kökünüň gury ekstrakt öndürüji zawody hem ulanyş üçin girizildi.
Agrosenagat kompleksiniň işleýiş görünüşleri:

 

Habarlaşmak

Soraglaryňyzy, teklipleriňizi we bellikleriňizi aşakdaky form arkaly iberip bilersiňiz. Iň ýakyn wagtda jogaplanar.

Salgymyz:

Türkmenabat şäheri, Magtymguly köçesiniň 25-nji jaýy, S.A.Nyýazow adyndaky “Buýan” oba senagat toplumy

Telefon:

+993 (422) 36499

Faks:

+993 (422) 36499

E-mail:

apk.buyan@mail.ru

Hat ýollaň