Kärhanalar

Garaşsyz we Baky Bitarap döwletimizde ynsan saglygy baradaky alada döwlet derejesinde ykrar edilip, hemişe üns merkezinde saklanýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Çuňňur Hormatlanýan Gurbanguly Berdimuhamedowyň gönüden-göni ýolbaşçylygynda işlenip düzülen we amala aşyrylan “Saglyk” Döwlet maksatnamasy hem tutuşlygyna halkymyzyň saglygyny goramaga we ony berkitmäge gönükdirilendir.

Maksatnamada ýerli derman senagatyny ösdürmek, bu işde ýerli çig mallardan peýdalanmak, ýurdumyzyň ilatyny we bejeriş edaralaryny ýerli senagatymyzyň öndürýän ekologiýa taýdan arassa we bäsleşige ukyply derman serişdeleri bilen ýeterlikli üpjün etmek meselesine uly orun berilýär.

Zyýansyzlandyryjy erginleri öndürýän kärhana

Aşgabat şäheriniň Abadan etrabynda ýyllyk kuwaty 200 000 litr ergin bolan zyýansyzlandyryjy erginleri öndürýän kärhanasynyň gurluşyk işleri Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 14-nji sentýabryndaky “Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagat ministrliginiň” derman senagaty kärhanalaryny gurmak hakynda 12548 belgili Kararyna laýyklykda amala aşyryldy.

Giňişleýin

Ýod önümçiligi kärhanasy

Kärhananyň gurluşyk işleri Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 14-nji sentýabryndaky “Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň” derman senagaty kärhanalaryny gurmak hakynda 12548 belgili Kararyna laýyklykda amala aşyryldy.

Giňişleýin

“Berzeňňi” mineral bejeriş suwy kärhanasy

Häzirki wagtda ýurduň çäginde 20-den gowrak bejeriji ähmiýetli çeşmeler bellidir. Şolaryň örän wajyplarynyň biri-de ýurdumyzyň ak mermerli paýtagtynyň 7,5 kilometr günortasynda, Merkezi Köpetdagy etekläp oturan Berzeňňidäki çeşmedir.

Giňişleýin

Bejeriji palçyklary we deňiz duzuny gaplaýan kärhana

Kärhananyň gurluşyk işleri Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 14-nji sentýabryndaky “Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň” derman senagaty kärhanalaryny gurmak hakynda 12548 belgili Kararyna laýyklykda amala aşyryldy.

Giňişleýin

Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhana

Bu önümleriň arasynda zyýansyzlandyrylan we zyýansyzlandyrylmadyk sargy hasalary dürli ölçeglerde, gipsli sargy has alary, goşarlyklar, tirseklikler, dyzlyklar, guşaklar, ýelimli plastyrlar, sanjym plastyry, maýyşgak sargy serişdeleri, birgezek ulanylýan desmallar bardyr.

Giňişleýin

“Saglyk” derman kärhanasy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýdyşy ýaly, “Türkmen topragy we tebigaty kuwwatyň, berk saglygyň we uzak ömrüň çeşmesi bolup durýar, çünki onda hiç bir zat bilen çalşyp bolmajak ýüzlerçe dermanlyk ösümlikleri ösýär!” Galyberse-de, medisina diýmekligiň “tebigata ýakyn durmak” diýmekligini, Lukman hekimiň “keseliň emi ene topragyňdadyr” diýenlerini ýatdan çykarmaly däldiris.

Giňişleýin

“Tenekär” derman kärhanasy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň il-günüň saglygyny goramaga gönükdirilen syýasatynyň hem-de ýadawsyz tagallasynyň esasy ugurlaryny kesgitleýän “Saglyk” Döwlet maksatnamasynda ýurdymyzyň ilatynyň saglygyny goramak ugrunda işleýän edaralaryň maddy-tehniki binýadyny berkitmek, ösdürmek bellenildi.

Giňişleýin

S.A.Nyýazow adyndaky “Buýan” oba senagat toplumy

S.A.Niýazow adyndaky “Buýan” oba senagat toplumy; buýan köküni öndürüji, eksport ediji we buýan kökünden önüm çykaryjy Türkmenistandaky ýeke täk kärhanasydyr.

Giňişleýin

“Türkmenderman Ajanta Farma Limited” Bilelikdäki kärhanasy

“Türkmenderman Ajanta Farma Limited” Bilelikdäki kärhanasy “Saglyk” Döwlet maksatnamasyna laýyklykda 1998-nji ýylyň dekabr aýynyň 11-de işe girizildi. Ony 50%-50% maýa goýumlary bilen Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň “Türkmendermansenagat” birleşigi hem-de Hindistanyň “Ajanta Farma Limited” firmasy esaslandyrdylar.

Giňişleýin