Biz barada

1990-njy ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda “Türkmenderman” Türkmen Döwlet ylmy-önümçilik birleşigi döredildi we onuň düzümine “Saglyk” derman kärhanasy bilen “Buýan” obasenagat toplumy girizildi. Häzir birleşigiň garamagyndaky kärhanalarda öndürilýän dermanlaryň sany 340-dan geçip, olaryň köpüsi meýletin saglyk ätiýaçlandyrma şahadatnamasy bilen ilata ýeňillikli goýberilýär. Olar hili, howpsuzlygy we täsirliligi taýdan dünýä derejesindäki talaplara gabat gelýär.

Önümler

  • Mineral suwy
  • Bejeriş palçygy we duzy
  • Sargy serişderi
  • Ýod önümleri
  • Zyýansyzlandyryjy erginler
  • «Saglyk» derman kärhanasynyň önümleri
  • «Tenekär» derman kärhanasynyň önümleri
  • «Buýan» oba senagat toplumynyň önümleri
  • «Türkmenderman – Ajanta Farma» önümleri

Kärhanalar

“Saglyk-2017” halkara sergisine Ýewropadan, Amerikadan, Aziýadan kompaniýalaryň 245-si gatnaşýar

Aşgabatda, Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde “Saglyk-2017” atly halkara sergi geçirildi, onuň çäklerinde saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek meseleleri boýunça ylmy maslahat guraldy.